دهانه 29/25

وزن تعداد در کارتن تعداد کارتن در کامیون تعداد کل در کامیون
10.3 گرم 1512 1000 1512000
10.5 گرم 1512 1000 1512000
11.2 گرم 1440 1000 1440000
12 گرم 1440 1000 1440000
23.5 گرم 936 1000 936000
25.5 گرم 864 1000 864000