دهانه روغن

وزن تعداد در کارتن تعداد کارتن در کامیون تعداد کل در کامیون
23 گرم 960 1000 960000
26 گرم 960 1000 960000