دهانه 38 میلیمتر

وزن تعداد در کارتن تعداد کارتن در کامیون تعداد کل در کامیون
16 گرم 720 1000 720000
18 گرم 720 1000 720000
28 گرم 384 1000 384000
30 گرم 384 1000 384000